فهرست مطالب


 مقدمه مؤ لّف
 نصّ و اجتهاد به قلم صدرالدين شرف الدين
 پرتويى از زندگانى مؤ لّف كتاب
 ولادت و خاندان او:
 آموزش و پرورش وى :
 بازگشت به لبنان :
 سفر به مصر:
 جهاد وطنى او:
 تبحّر وى در حديث :
 نامه هاى تاريخى ، نثر، خطابه ، و شعر وى :
 ملكات فاضله او:
 تأ ليفات وى :
 تأ ليفاتى كه از دست رفته است
 مؤ سّسات خيريّه :
 زيارت ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - در عراق و ايران :
 وفات او:
 مقدّمه آقاى سيد محمد تقى حكيم

 فصل اوّل : اجتهادات ابوبكر و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت پيامبر(ص )


 1 - ماجراى روز سقيفه
 2 - عمر با سفارش ابوبكر خليفه مى شود!
 3 - فرماندهى زيد بن حارثه
 4 - تخلّف از پيوستن به سپاه اسامه
 5 - اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
 6 - اسقاط ((سهم ذى القربى ))
 7 - پيغمبران هم از خود ارث مى گذارند
 8 - فدك ، مِلك دختر پيغمبر غصب شد
 9 - آزردن يادگار رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -
 10 - سرپيچى از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 11 - سرپيچى مجدد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -!
 تذكار:
 خوارج چه كسانى بودند؟
 12 - جنگ با كسانى كه از پرداخت زكات به ابوبكر كوتاهى ورزيدند
 13 - كشته شدن مالك بن نويره به امر خالدبن وليد و بى اعتنايى ابوبكر نسبتبه آن
 مالك كيست ؟
 جرم مالك بن نويره و خوددارى او از پرداخت زكات به ابوبكر
 رفتن خالد به ((بطاح ))
 قتل مالك و گروهى از قوم او
 قيام ابوقتاده انصارى و عمر خطّاب بر ضدّ خالد و رفتار او
 عجب ! چه عجبى !
 توضيحى درباره رأ ى ابوبكر
 گوشه اى از انصاف
 آخرين سخن درباره مالك
 14 - منع از نوشتن احاديث پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 15 - تصديق مشركين از سوى ابوبكر و عمر!

 فصل دوم : اجتهادات عمر و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 16 - گستاخى نسبت به رسول خدا ص و جلوگيرى از نوشتن منشور ابدى آن حضرت
 مدافعان عمر چه گفته اند؟!
 پاسخ ما:
 اعجاب رئيس ((الازهر)) از آنچه ما گفتيم
 17 - اعتراض به صلح حديبيه
 سخت گيرى قريش و حكمت پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 هراس مشركان و تقاضاى صلح از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 ناراحتى عمر از شروط صلح
 تصويب پيمان صلح
 نتايج صلح حديبيه :
 بازگشت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - به مدينه
 وعده پيامبر به رهايى مستضعفين
 18 - اعتراض به نماز بر عبداللّه أ بى منافق
 19 - اعتراض به نماز بر يكى از مؤ منين
 20 - اعتراض به گفتار پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - كه خداپرستان بهشتىهستند
 21 - نهى از حجّ تمتّع !
 كيفيّت حجّ تمتّع
 توضيحى درباره حجّ تمتّع
 22 - نهى از متعه زنان
 23 - بدعت در اذان صبح !
 24 - بدعت عمر در اذان و اقامه !
 تذكر:
 25 - طلاق سوم (و آنچه عمر بعد از آن پديد آورد )
 26 - نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
 27 - چهار تكبير در نماز بر اموات
 28 - شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
 29 - عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
 30 - ارث جدّ با وجود برادر و فتواى عمر در اين باره
 31 - سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
 32 - قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
 33 - ارث بردن دايى از خواهرزاده
 34 - عده زن باردار بعد از مرگ همسر
 35 - ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
 36 - فروش كنيزان بچه دار
 37 - تيمّم در صورت نبودن آب (براى نماز و غيره واجب است )
 38 - منع از خواندن دو ركعت نماز مستحبى بعد از نماز عصر
 39 - جابجا نمودن مقام ابراهيم
 40 - ممانعت از گريستن بر اموات
 41 - تصديق حاطب بن ابى بلتعه (ونهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - ازبدگويى به وى )
 42 - گستاخى نسبت به فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 43 - خشم پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نسبت به عمر
 44 - سرپيچى عمر از دستور پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 45 - احكام روزه در آغاز اسلام
 46 - شراب و حرمت آن
 47 - نهى رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - از قتل عباس و بنى هاشم
 48 - اخذ فديه از اسيران بدر و مخالفت عمر با آن !
 مقتولين جنگ بدر
 49 - كشتن اسيران جنگ حنين
 50 - فرار از جنگ
 51 - نهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از پاسخ دادن به ابوسفيان
 52 - تجسّس عمر
 53 - بدعت عمر در تعيين مهر براى زنان !
 54 - تبديل و تغيير حد شرعى توسط عمر!
 55 - عمر و اخذ ديه نامشروع !
 56 - اقامه حد زنايى كه ثابت نشد
 57 - تعطيل حد زنا بر مغيرة بن شعبه !
 58 - شدت عمل نسبت به جبلة بن ايهم
 59 - خشونت نسبت به ابوهريره
 60 - سختگيرى نسبت به سعد وقّاص
 61 - سرسختى نسبت به خالد بن وليد
 62 - تبعيد ضبيع تميمى ومضروب ساختن او
 63 - تبعيد نصر بن حجّاج
 64 - تجاوز عمر از حد شرعى نسبت به پسرش
 65 - قطع درخت حديبيه
 66 - شكايت امّ هانى از عمر
 67 - روز نجوى
 68 - مسامحه عمر نسبت به معاويه
 69 - صدور اوامرى كه مخالف شرع بود (و انصراف عمر بعد از پى بردن به فسادآن )
 70 - دستور تشكيل شورا
 تركيب اعضاى شورا
 آثار سوء شوراى عمر
 نظر مؤ لّف درباره شورا

 فصل سوم : اجتهادات عثمان و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )

 71 - بذل و بخشش عثمان به خويشان خود
 72 - نماز عثمان در سفر

 فصل چهارم : اجتهادات عايشه و اتباع وى در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 73 - نماز عايشه در سفر
 74 - ازدواج رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - با اسماء جونيه
 75 - تهمت عايشه به ماريه ام المؤ منين
 76 - روز مغافير
 77 - تبانى حفصه و عايشه بر ضدّ پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 78 - تكليف حفصه و عايشه به توبه كردن
 79 - توجه به يك نكته مهم
 80 - پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و عقد شراف ، خواهر دحيه كلبى
 81 - اعتراض به شكايت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 82 - گستاخى عايشه نسبت به پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 83 - نكوهش از عثمان و امر به قتل وى
 84 - احاديث عايشه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -
 تذكرات مؤ لف پيرامون حديث بعثت
 85 - شورش عايشه بر ضدّ اميرالمؤ منين - عليه السّلام -
 جنگ جمل
 جايگاه ام سلمه در برابر فتنه عايشه
 حفصه و دعوت عايشه از وى
 مالك اشتر و عايشه
 عايشه ، رهبر شورش
 عايشه از مكه روانه بصره مى شود
 آب حوأ ب
 گفتگوى ابوالا سود دُئِلى با عايشه ، طلحه و زبير
 عايشه و زيد بن صوحان
 جارية بن قدامه سعدى و عايشه
 جوانى از بنى سعد طلحه و زبير را نكوهش مى كند
 جوانى از قبيله جهينه و محمدبن طلحه
 احنف بن قيس و عايشه
 عبداللّه بن حكيم تميمى و طلحه
 دانايى از بنى جشم اهل بصره را پند مى دهد
 خطابه عايشه براى مردم بصره
 صف آرايى دو فرقه براى جنگ
 برخورد حكيم بن جبله با شورشيان
 رسيدن على - عليه السّلام - به بصره و برخورد دو لشكر
 عايشه به جنگ چه كسى رفت ؟
 عايشه چه مى انديشيد؟!
 عايشه و امام مجتبى - عليه السّلام -

 فصل پنجم : اجتهادات خالد بن وليد در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 86 - سرپيچى خالد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 87 - كشتار خالد در قبيله بنى جذيمه

 فصل ششم : اجتهادات معاوية بن ابى سفيان درمقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 88 - معاويه و الحاق ((زياد)) به ابوسفيان !
 89 - معاويه يزيد را وليعهد خود مى كند
 90 - مظالم معاويه در يمن
 91 - كشتن بندگان شايسته خدا
 92 - اعمال معاويه و عمّال وى
 93 - دشمنى معاويه با على - عليه السّلام -
 94 - گستاخى معاويه نسبت به اهل بيت - عليهم السّلام -
 95 - جنگ معاويه با على - عليه السّلام -
 96 - معاويه وجعل حديث در نكوهش على - عليه السّلام -
 97 - خيانت معاويه نسبت به امام حسن - عليه السّلام -

 فصل هفتم : اجتهادات علماى اهل تسنّن در مقابل نصّ صريح قرآن و سنّت نبوى (ص )


 98 - آيا تمام صحابه عادل بوده اند؟!
 99 - روى برتافتن اهل تسنّن از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - (دراصول و فروع )
 100 - دعوت به صفا و برادرى


 فصل هشتم : خاتمه كتاب پيرامون شايستگى على - عليه السّلام - براى خلافت بلافصل پيغمبر(ص )


 ماجراى غدير خم
 گفتار رئيس الا زهر مصر
 پاسخ ما