مقدمه

امروزه در عصر فراصنعتي و در شرايطي که از يک سو روابط انساني با سرعت شگفت آوري ، پيچيده و درهم تنيده مي شود و از سوي ديگر نظام مسلط بر روابط بين الملل اهداف مورد نظر خود را در مورد مسائل اعتقادي ، سياسي و اجتماعي در جوامع مختلف تحميل مي کند و در زماني که نظام اسلامي داعيه دار آزادي بيان بر اساس انگاره هاي ديني است و از هر سو شاهد دميدن سلطه گران در بوقهاي تبليغاتي خود و روانه کردن سيل اتهامات و شبهات به سوي مسلمانان بالاخص ايران هستيم ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند پاسخ به پرسشها و ابهامات موجود در بين اقشار جامعه بالاخص جوانان مي باشيم . بي شک پاسخ گويي به اين گونه مسائل نيازمند امکانات مربوط به خود مي باشد که همه ما بايد براي رفع اين نيازها سعي و اهتمام داشته باشيم .

اهداف
با توجه به استقبال گسترده محققين و پژوهشگران محترم از محصولات قبلي اين مؤسسه که با ارسال نامه و پيشنهادات خود ما را در ارائه خدمات ياري نمودند ، براي اينکه قدمي هر چند کوچک براي کمک به محققين برداشته باشيم اقدام به ارائه اين نرم افزار نموديم .