با تیک زدن هر کدام از گزینه های داخل پنجره زیر برنامه می تواند از این قسمت ها پشتیبان گیری کند

 

با کلیک بر روی تغییر مسیر می توانید مسیری که فایل پشتیبان گیری  در آنجا باید ذخیره گردد را مشخص نمایید