در این پنجره می توانید تنظیمات دسترسی یک کاربر را اصلاح نمایید

 

 

 

 

 با انتخاب هر یک از گزینه های زیر امکان دسترسی کاربر به قسمتهای مختلف برنامه را مشخص نمایید

 

هنگام حذف یک کاربر هشداری مبنی بر اطمینان شما در حذف یک مشخصه کاربری برای شما نمایش داده می شود