در صورتیکه بخواهید اطلاعات موجود در برنامه را حذف نمایید با انتخاب هرکدام از گزینه های زیر برنامه اقدام به حذف آن می نماید