مقالات |  سخنراني ها |  موبايل |  آثار منتشره |  محصولات نرم افزاري |  نظرات |  طرح پرسش |  پاسخ ها فروشگاه
تاريخ: 10 ارديبهشت 1393 تعداد بازديد: 81448 
چهل حديث نوراني از امام محمد باقر (ع)
 

1- چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

2- تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابي مکن .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

3- سخن نيک را از هر کسي ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

4- چيزي با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

5- نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

6- سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي که به تو ستم کرده است گذشت کني ، به کسي که از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي که با تو به نداني رفتار شود ، بردباري کني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

8- دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

9- هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

10- هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

12- از سستي و بي قراري بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

13- پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

14- بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض را پرهيز مي دهد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (180)

16- بر شما باد به پرهيزکاري و کوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به کسي که شما را بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

17- غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت نيست ، به او ببندي .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

18- خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

19- تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به هر کس رسيدي سلام کني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کني .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

20- برترين عبادت ، پاکي شکم و پاکدامني است .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

21- خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است ، دقت و باريک بيني مي کند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

22- آن که از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .
کافي ، ج 1 ، ص (35)

23- هر که علم و دانش را جويد براي آنکه به علما فخر فروشي کند ، يا با نابخردان بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

24- خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي کند ، دوست دارد .
کافي ، ج 2 ، ص (663)

25- سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاري ، ازخويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .
کافي ، ج 75، ص (174)

26- به خدا سوگند هيچ بنده اي در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نکند ، جز اينکه حاجتش را بر آورد .
کافي ، ج 2 ، ص (475)

27- خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد که بسيار دعا کند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است که درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده شود .
کافي ، ج 2 ، ص (478)

28- دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است .
کافي ، ج 2 ، ص (507)

29- هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي که در راه خدا شب را بيدار باشد ، چشمي که از ترس خدا گريان شود ، و چشمي که از محرمات الهي و گناهان بسته شود .
کافي ، ج 2 ، ص (80)

30- شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه بميرد .
کافي ، ج 2 ، ص (316)

31- چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از نيکي ها .
کافي ، ج 2 ، ص (458)

32- چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

33- از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

34- هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکي که در تاريکي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست .
کافي ، ج 2 ، ص (482)

35- هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمي خورد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

36- افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

37- خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .
 بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

38- مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان بد نمي برد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

39- هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

40- سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردي که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را فراموش کند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)

 

 


    فهرست نظرات  
121   نام و نام خانوادگي:  جمشيد اميري     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 19:47:02
سلام ضمن عرض تسليت بمناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)
مطالب آموزنده اي بود اميد است هر حديثي درسي باشد براي ما و همراه با عمل به آن.
122   نام و نام خانوادگي:  مايده     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 20:14:06
باسلا خواستم شهادت امام محمد باقر را تسليهت بگم
123   نام و نام خانوادگي:  ح احمدي     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 21:02:05
سلام شهادت امام محمد باقر (ع) خدمت شما و تمامي بينندگان اين سايت تسليت عرض مي کنم خدا خير تون بدهد عالي بود موفق باشيد التماس دعا.
124   نام و نام خانوادگي:  سيد عبدالعلي علوي     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 21:46:20
شهادت امام باقر عليه السلام تسليت باد عالي بود به برکت صلوات بر محمد وآل محمد
125   نام و نام خانوادگي:  ارسلان     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 21:46:32
مطالبتون خوب است - مرسي - خدا قوت
126   نام و نام خانوادگي:  مينا     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 22:23:20
با تشکر از پست جالبتون
اميدوارم همگي بتونيم اين سخنان ناب رو تو زندگيمون پياده کنيم
127   نام و نام خانوادگي:  مينا     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 22:27:06
با تشکر از پست جالبتون
اميدوارم همگي بتونيم اين سخنان ناب رو تو زندگيمون پياده کنيم
128   نام و نام خانوادگي:  رضا محمدي -نهبندان     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 22:31:35
شهادت امام محمد باقر (ع)بر شما تسليت باد
129   نام و نام خانوادگي:  مهندس محمد شرافت     -   تاريخ:  20 مهر 92 - 23:11:35
احاديث بسيار آموزنده است بشرطي که در زندگي استفاده شود علمي کاربردي شود با مشارکت دانشگاه وحوزه علميه انشاالله
130   نام و نام خانوادگي:  ح م دلشاد     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 07:21:51
خداوند توفيقتان دهد انشاا...
131   نام و نام خانوادگي:  اسماعيل ابراهيمي     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 08:01:10
با سلام؛ شهادت امام محمدبا قر(ع) برتمام شيعان جهان خصوصاً مردم شريف ايران تسليت مي گويم ان شاالله خداوند متعال به شما توفيق بيشتر در نشر احاديت اهل بيت عصمت و طهارت (ع) عطا نمايد.
132   نام و نام خانوادگي:  زهرا توكليان     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 08:38:21
انشاالله امام محمد باقر دست هممون رو بگيره
133   نام و نام خانوادگي:  مونا جلالي     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 08:49:20
به نام خدا
امروز امام زمان (عج) عزادار جدشان هستند....وما عزادار امام وعزادار عمل نکردن به حرفهاي امام هستيم....التماس دعا
134   نام و نام خانوادگي:  قاسمي-زاهدان     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 10:17:28
سلام وعرض تسليت.
شهادت امام محمد باقر(ع) را به تمام مسلمانان ؛خاصه شيعيان امام علي (ع) تسليت مي گويم.التماس دعا
135   نام و نام خانوادگي:  سيد خليل     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 10:24:25
سلام شهادت امام محمد باقرالعلوم را بر شيعيان تسليت عرض ميکنم
136   نام و نام خانوادگي:  خانم افشار     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 10:43:11
ضمن عرض تسليت، از موضوعي کاملا ناراحت بودم اما با خوندن مورد 2 خيلي آروم شدم. خدايا به خاطر مسلمان بودنم و داشتن ائمه شکرت
137   نام و نام خانوادگي:  احمد ناظري     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 10:57:43
انشاا... كلمات امامان بزرگوار سر لوحه زندگي تمامي انسانها خصوصاًً مردم خوب ايران اسلامي گردد و هرچه بيشتر اين كلمات در قالب بنر و تابلو در معابر نصب گردد تا در اذهان بماند و ملك ذهن گردد چون تمام خير و نيكي دنيا و آخرت در پيروي از آن است
138   نام و نام خانوادگي:  سيد بهزاد     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 11:04:58
با سلام
آقا جان! چه کنيم با خودمان
با اين کارهايمان
دستمان را بگير، داريم غرق مي شيم.
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
139   نام و نام خانوادگي:  بهار     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 11:09:54
سلام
ممنون از احاديثتون
بدون اجازتون! چندتا از احاديث رو براي استفاده توي وبلاگ برداشتم ... البته با ذکر منبع !
www.haghpoo.mihanblog.com
140   نام و نام خانوادگي:  فريد     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 11:25:54
با سلام.من هم شهادت امام محمد باقر(ع) را به شما تسليت عرض ميکنم.با اجازتون از اين مطلب در وبلاگ www.salehineshahrakeimamhosaineshiraz.mihanblog.comاستفاده ميکنم. ....به ما هم سر بزنيد.اجرکم عندالله
141   نام و نام خانوادگي:  فاطمه عربي     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 12:01:24
اين روز عزا رو به همه شيعيا ن جهان تسليت مي گم و اميدوارم زندگي اين پاكان رو سر لوحه زنگيمون قرار بديم.
142   نام و نام خانوادگي:  شهاب باقري     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 12:20:02
گوهر وجودي ائمه اطهار و احاديث ايشان مثل گوهر گرانبهايي هستند که خداوند بر شيعيان ارزاني داشته. اميدوارم که با عمل به اينها شيعه ي واقعي باشيم
143   نام و نام خانوادگي:  نعمت اله     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 12:46:24
تسليت - عاجزانه التماس دعا
144   نام و نام خانوادگي:  مهتاب     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 15:55:13
ممنونم واقعا زيبا بود
شهادت امام رو هم تسليت ميگم
145   نام و نام خانوادگي:  افشين بايرامي نيا     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 16:34:56
از زحمات شما تشکر ميکنم...
146   نام و نام خانوادگي:  راويه حيدري     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 17:07:11
سلام شهادت امام محمد باقر را به تمامي شيعيان آن امام عزيز تسليت گفته و التماس دعا دارم
147   نام و نام خانوادگي:  bisetareh     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 17:18:16
چرا اين صفحه برا من فيلتره
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=25340
واي بر کساني که بخواهند اين سايت خوب و پر محتوا که حرف حق ميزنه فيلترکنن
لعنت خدا بر کوردلان باد
ياعلي مدد
جواب نظر:
باسلام
دوست گرامي؛ اين صفحه مشكلي ندارد شايد بخاطر عكسها يا كندي اينترنت و... ديرتر باز شود.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
148   نام و نام خانوادگي:  علي اکبر صبوري بيرامي     -   تاريخ:  21 مهر 92 - 19:38:04
با سلام به عزيزان گرامي
معلم كلاس سوم دخترم "حسنا " حديثي براي خواندن در جلوي صف
دانش آموزان خواسته است . ما حديث شماره 11 را انتخاب كرديم
149   نام و نام خانوادگي:  سيد وحدت هاشمي     -   تاريخ:  22 مهر 92 - 02:23:28
قابل توجه سني ها
خدا وکيلي اين احاديث بخوانند چقدر زيبا و آموزنده است با روح انسان بازي مي کند از اين احاديث هزاران تاي ديگه موجود است از چهارده معصوم (ع)
حالا اهل سنت بگردند در ميان خلفايشان آيا مي توانند يک حديث ملکوتي پيدا کنند؟ خير ما گشتيم نبود و چيزي که پيدا کرديم حديثهايي بودن که فقط و فقط به مسائل جنسي، بول ايستاده؟ لواط، زنا، و از اين قبيل که با جاي ديگري از انسان بازي مي کند!
همين احاديث گوهر بار نشانه حقانيت شيعه شما را بس
150   نام و نام خانوادگي:  فاطمه رشيدي     -   تاريخ:  08 آذر 92 - 11:25:14
من،شب شهادت امام باقر عليه السلام،براي بزرگترين مشکل زندگيم از ايشان کمک خواستم،فرداي اون روز،امامم جوابمو داد ومنو به خواستمرسوند.امروز اومدم توي اينترنت پيرامون امام باقر جست و جو کنککهبا سايت شما آشنا شدم،
151   نام و نام خانوادگي:  سلمانيان علي     -   تاريخ:  15 آذر 92 - 16:30:45
ديشب خانه ما هيئت بود مادست توسل به حضرت امام باقر (ع) وعمه سه سالشان حضرت رقيه زديم وبراي عزت اسلام ورهبر فرزانمان آيت الله امام خامنه اي دعا کرديم و براي شفاي همه بيماران اسلام سوره حمد را خوانديم امروز خوشحالم که باسايت شما آشنا شدم و سخنان گوهر بار امام باقر مطلب هاي زيادي آموختم.
152   نام و نام خانوادگي:  مهدي حبيبي     -   تاريخ:  27 بهمن 92 - 10:47:29
باسلام خدمت دوستان عزيز ومديريت سايت
خيلي دلم گرفته بودشايد ربط نداشته باشه ولي واقعا با خوندن احاديث كمي آروم شدم
153   نام و نام خانوادگي:  مهندس محمد شرافت     -   تاريخ:  10 ارديبهشت 93 - 18:19:23
بعضي وقتها بيريم پشت پرده
اگه همه چيز تو دنيا پولي باشه، خوشبختانه بهشت پولي نيست، با پارتي بازي و آقازاده بودن هم ‏نميشه سر خدا رو کلاه گذاشت. فقط يه کم آرامش ميخواد.‏
آره، آرامش. آرامش در هنگام مواجهه با گناه
و اين تعريفي است که من از تقوا دارم.‏
آخه حضرت علي(ع) در حديثي مي فرمايند: «اتّقِ الله بَعضَ التُّقي و اِن قَلَّ واَجعَل بينک و بين ‏اللهِ سَتراً و اِن رَقَّ»؛ تقوا داشته باش، ولو اندک و کم باشه، و سعي کن بين خودت و خدا پرده ‏اي قرار بدي ولو نازک و ظريف باشه. ‏
بعضي مواقع بايد بريم پشت پرده و حيا کنيم از اينکه هر کاري دلمون خواست انجام بديم. ‏معتقدم اين پرده واسه آدمها آرامش مياره و منجر به تقوا ميشه.‏
واسه همينه که خدا ميگه: «فاتّقوا اللهَ مَا استَطعتُم»؛ تا مي توانيد خدا ترس و پرهيزگار باشيد.
154   نام و نام خانوادگي:  رضا فراهاني     -   تاريخ:  11 ارديبهشت 93 - 06:36:53
سلام
جالب بود احاديث.تولد آقا بر همگي شيعيان مبارک
155   نام و نام خانوادگي:  مريم فراهاني     -   تاريخ:  11 ارديبهشت 93 - 11:00:33
تولد امام محمد باقر رو تبريک ميگم.
156   نام و نام خانوادگي:  مريم فراهاني     -   تاريخ:  11 ارديبهشت 93 - 11:00:33
تولد امام محمد باقر رو تبريک ميگم.
157   نام و نام خانوادگي:  ذبيح اله رضايي نژاد     -   تاريخ:  13 ارديبهشت 93 - 00:56:26
باتشكر فراوان از زحمات فراوان شما سوخته دلان اهل بيت عليه السلام.
خيلي احاديث جالبي بودن.ولي اگر بعضي از كلمات را در داخل پرانتزواضح تر بيان كنيد ممنون مي شوم.
اجركم عندالله
158   نام و نام خانوادگي:  زماني     -   تاريخ:  09 تير 93 - 18:03:42
يا باقرالعلوم(ع) ادرکني
اجرکم عندالله
159   نام و نام خانوادگي:  احمد وارثي     -   تاريخ:  12 تير 93 - 06:29:04
خداوندا علم ما را به واسطه اهل بيت قدم برداريم
160   نام و نام خانوادگي:  مهسا.آ.     -   تاريخ:  27 تير 93 - 19:02:18
امام محمد باقرو دوست دارم.
  [1] [2] [3] [4]   صفحه قبل
      ارسال نظر  

صفحه کليد   *:نام ونام خانوادگي
*:پست الکترونيکي
*:متن نظر
کد امنيتي:        

آموزش رجال | مناظرات | فتنه وهابيت | آرشيو اخبار | آرشيو يادداشت | پايگاه هاي برتر | گالري تصاوير | خارج فقه مقارن | درباره ما | شبکه سلام |  ارتباط با ما